Education loan file status, If found any Correction or have any Suggession please contact to 022-22633351 (Abdul Aziz)
File No Name of The Applicant 1st Instalment Amount 1st Instalment Status / NEFT No Update 2nd Instalment Amount 2nd Instalment Status / NEFT No Update 3rd Instalment Amount 3rd Instalment Status / NEFT No Update 4th Instalment Amount 4th Instalment Status / NEFT No Update 5th Instalment Amount 5th Instalment Status / NEFT No Update Total Instalment Amount Scheme Remarks District
2105 KHAN SOHEL TUFEL


66800 325506 30-Jun-06 66850

60272




193922 EL
Jalna
344 pathan samir khan 45000 97592 30-Jul-08 45000 719469 15-Jul-09








90000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalna
312 SHRADHA RAJESH JAGDHANE 75000 0
75000 0
50700 0
50000 0



250000 EL
Jalna
382 Beg Parveen Yasin 42500 567073 25-Aug-09 42500 568401 09-Dec-09








85000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalna
643 PATHAN ALTAF YUNUS


75000 717536 08-Jun-09 75000 126871 19-Mar-10 50000 0



200000 EL
Jalna
584 SAYYAD MATIN S.KHALIL 34000 565538 31-Jul-09 34000 568397 09-Dec-09








68000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalna
623 Syed Jahed Ali Habiboddin 75000

75000

50000

50000




250000 EL Loan Cancelled Jalna
764 shaikh md.javed.md mateen 60000 965720 27-May-09 60000 126537 16-Feb-10








120000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalna
M/JLN/E/07090003 Kadri Sayyed Junaid Sayyed Aziz


80000 126671 04-Mar-10 80000 311670 09-Feb-11 80000 323019 30-Aug-11


240000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalna
M/JLN/E/08090008 Shaikh Rais Shaikh Samsul Haque, Jalna 50000 127254 31-Mar-10 50000 888877 17-Sep-13 50000







150000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalna
M/JLN/E/12090010 Pillai Nikita Manohar


50000 126976 31-Mar-10 50000 297932 13-Apr-11 50000 0



150000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalna
M/JLN/E/03100020 Qureshi Mohd. Mujahed Ahmed Jameel Ahmed 40000 127533 29-Jun-10 40000

40000

40000




160000 MAEL
Jalna
M/JLN/E/02100016 Salman Ahmed Jaleel Ahmed 45000 127530 29-Jun-10 45000 334070 27-Jan-12 45000

45000




180000 MAEL
Jalna
M/JLN/E/02100014 Saudagar Kaneez Fatema Jaleel Ahmed 50000 127532 29-Jun-10 50000 854940 16-Jan-13 50000 AXTB150348267689 31-Jan-15 50000 AXTB153534859526 25-Dec-15


200000 MAEL
Jalna
M/JLN/E/02100015 Shaikh Javed Najir 65000 287236/287237/287238 20-Aug-10 65000

65000

65000




260000 RGEL
Jalna
M/JLN/E/02100013 Shekh Shamina Shabbir 60000 127526 29-Jun-10











60000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalna
M/JLN/E/02100019 Ziauddin Syed Eshamuddin 65000 127222 31-Mar-10 65000 297657 17-Mar-11








130000 mael आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalna
M/JLN/E/08090007 Farooqui Laiquddin Basheer Ahmed





100000







100000 MAEL
Jalna
M/JLN/E/06100025 Ghorpade Nisha Shalmon 35000 251388 21-Sep-11 35000 334069 27-Jan-12








70000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalna
M/JLN/E/07090004 Kamble Ashish Nelsan


75000

75000

50000




200000 MAEL
Jalna
M/JLN/E/0610032 Kureshi Atikh Shafi, Partur, Jalna 100000 130433, 130306 19-Oct-12 100000 009149 19-Apr-14 100000

100000




400000 RGEL
Jalna
M/JLN/E/0610022 Mevati Farjana A. Sattar 75000

75000

75000

75000




300000 RGEL
Jalna
M/JLN/E/12090011 Pathan Alimkhan Ismailkhan








25000 396212 01-Aug-11


25000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalna
M/JLN/E/0610023 Qureshi Mohd. Asad Abdul Samad 100000 251325 26-Sep-11 100000 AXTB151108458211 20-Apr-15 100000 AXTB161179112407 25-Apr-16





300000 RGEL
Jalna
M/JLN/E/0610030 Qureshi Mohd. Mohsin Ahmed Jamil Ahmed 54000 406721 06-Dec-10 54000 297822 05-Apr-11








108000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalna
M/JLN/E/06100038 Qureshi Mohd. Mohsin Ahmed Jamil Ahmed 54000

54000










108000 MAEL
Jalna
M/JLN/E/06100031 Shaikh Asmabi Rauf 36000 297693 18-Mar-11 36000 411652 02-Jul-11 36000 0






108000 MAEL
Jalna
M/JLN/E/12090009 Shaikh Firoj Fattu 80000 126920 20-Mar-10 80000 127820 23-Jul-10 80000 406702 03-Dec-10





240000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalna
M/JLN/E/0610027 Shaikh Nasrin Begum Abdul Rauf, Bhokardan, Jalna 100000 406684 02-Dec-10 100000 254867, 254868 31-Dec-11 51000 875859 11-May-13 51000 892823 05-Feb-14


302000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalna
M/JLN/E/0111040 Magar Deepali Prakashrao 45000 411105 12-May-11 45000

45000

45000




180000 MAEL
Jalna
M/JLN/E/06100029 Mufassir Shaikh Mobeen 50000 411176 04-Jun-11 50000 254110 28-Nov-11 50000 AXISP14330040278 26-Nov-14 50000 AXTB161179113148 25-Apr-16


200000 MAEL
Jalna
M/JLN/E/06100033 Shaikh Abdul Shukur 45000

45000










90000 MAEL
Jalna
M/JLN/E/0211041 Khan Faisal Ali Kadar Ali 55000 345996, 345997 29-Nov-12 55000 0
55000 0

0



165000 MAEL
Jalna
M/JLN/E/0111036 Pathan Ashfak Khan A. Latif Khan 45000 251393 21-Sep-11 45000 254114 28-Nov-11 45000 345993 29-Nov-12 45000




180000 MAEL
Jalna
M/JLN/E/0111039 Patole Nikhil Vinay 85000

85000

85000







255000 RGEL
Jalna
M/JAL/E/0610023 Qureshi Mohd. Asad Abdul Samad 100000 251325 26-Sep-11 100000 AXTB151108458211 20-Apr-15 100000







300000 RGEL
Jalna
M/JLN/E/0211042 Syed. Amjad Sd. Ahmed 100000 411071 10-May-11 100000 396032 08-Jul-11








200000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalna
M/JLN/E/0211043 Syed. Iliyas Rafat 75000 251364
75000 858541 21-Feb-13 75000 AXTB151544099392 03-Jun-15 75000 AXTB160475983100 23-Feb-16


300000 RGEL
Jalna
M/JLN/E/0111035 PILLAI SHWETA ALEXENDRA 37000 411643 02-Jul-11 37000 251634 27-Sep-11








74000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalna
M/JLN/E/0511045 SAYYAD SADEK ALI KHUDRAT ALI 100000 411678 27-Jul-11 100000










200000 MAEL
Jalna
M/JLN/E/02100017 Hatagle Monica John 50000 251369 16-Sep-11 50000 254366 28-Nov-11 50000

50000




200000 MAEL
Jalna
M/JLN/E/0610021 Kamble Elizabeth Sanjay 50000 251374 16-Sep-11 50000










100000 MAEL
Jalna
M/JLN/E/0610028 Nirmal Neha Suhas 35000 251367 16-Sep-11 35000 254106 28-Nov-11








70000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalna
M/JLN/E/0610034 Nirmal Yogesh Sunil 35000 251368 16-Sep-11 35000 254109 28-Nov-11








70000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalna
M/JLN/E/0611047 Pathan Mohsin Khan Gaffar Khan 25000 323170 06-Sep-11 25000

25000

25000




100000 MAEL
Jalna
M/JLN/E/02100018 Shaikh Arshad Ayyub 48000 251635 28-Sep-11 48000 254353 28-Nov-11 48000 254406 02-Jan-12





144000 mael आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalna
M/JLN/E/0511046 SHAIKH MUNAF MUBARAK 83000 323176 06-Sep-11 83000 254361 28-Nov-11 83000







249000 MAEL
Jalna
M/JLN/E/021203 Ansari Naziya Begum 68000 130628 19-Jun-12 47000 888324 05-Jul-13 47000 AXISP14342000345 06-Dec-14 47000 AXTB151452667499 25-May-15


209000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalna
M/JLN/E/07090002 Chaus Hamid Khan Bin Ahmed 45000 568072 07-Dec-09 45000 126899 20-Mar-10








90000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalna
M/JLN/E/0610026 Ghorpade Priyadarshani Raju 35000 251388 21-Sep-11 35000










70000 MAEL
Jalna
M/JLN/E/1011051 Kazi Mugeeg Afzal Mohiuddin 73000

73000










146000 MAEL
Jalna
M/JLN/E/1011053 Khan zuber Ateeque Ahmed 70000 130575 05-Jun-12 70000 892149 27-Sep-13








140000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalna
M/JLN/E/0111037 Patole Nishant Chittaranjan 55000

55000










110000 MAEL
Jalna
M/JLN/E/07090001 Qureshi Mohmmed Samir 50000 126902 20-Mar-10











50000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalna
M/JLN/E/1111056 Sayyed Salman Sayyed Kalim 80000 130594 05-Jun-12 80000 855427 06-Feb-13 80000 892092 27-Sep-13





240000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalna
M/JLN/E/1011050 Shah Nasrin Munshibhai 90000 852560 11-Dec-12 90000

70000







250000 MAEL
Jalna
M/JLN/E/1111054 Shaikh Amiruddin Maniyar 87000













87000 MAEL
Jalna
M/JLN/E/0911049 Shaikh Nagma Naseer


10000










10000 MAEL
Jalna
M/JLN/E/1011052 Shaikh Samina Syyedahmed, Jalna 70000 875853 11-May-13 70000 888171 02-Jul-13 70000 892687 10-Jan-14 40000 AXTB150439679117 23-Feb-15


250000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalna
M/JLN/E/0811048 Shaikh Shakil Shabbir 35000 888156 02-Jul-13 35000










70000 MAEL
jalna
M/JLN/E/011201 Sheikh Nadim Yunus 60000 892924 28-Feb-14 60000










120000 MAEL
Jalna
M/JLN/E/0111038 SIDDIQUI ZAINOUDDIN ZAHID 100000 251856, 254058 20-Oct-11 100000 130213, 130214 06-Aug-12 100000 880636, 880637 29-Jun-13 100000 892126, 892126 27-Sep-13


400000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalna
M/JLN/E/1111055 Syed Amer Aleem, Jalna 70000 130817 11-Oct-12 70000 852557 11-Dec-12 70000 892477 22-Nov-13





210000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalna
M/JLN/E/0312009 Pathan AsifKhan Abbaskhan 60000 859552 16-Mar-13











60000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalna
M/JLN/E/101206 Shaikh Azhar Afsar 83500 888002 02-Jul-13 83500 892135 27-Sep-13 83500 AXISP14358002448 24-Dec-14 0




250500 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalna
M/JLN/E/101207 Syed Meraj Manzoor, Partur 100000 888912 19-Sep-13 100000 892299 06-Dec-13 100000 AXISP14358002468 24-Dec-14





300000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalna
M/JLN/E/20130102 Pathan Farheen Kausar Nazeer Khan 61600 888908 19-Sep-13 41600 AXTB150135972671 12-Jan-15 41600 AXTB152894687003 16-Oct-15 44700

0

189500 MAEL
Jalna
M/JLN/E/20130101A Shaikh Vasim Shafiyoddin, Jalna 42700 888330 05-Jul-13 42700 892287 05-Dec-13 42700 AXISP14340024409 06-Dec-14 0

0

128100 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalna
M/JAL/E/201300101 Shaikh Vasim Shaikh Salam, Ahmednagar 92900 892164 24-Oct-13 97700 892690 13-Jan-14 0

0

0

190600 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Jalna
M/JLN/E/20130201 SIMRAN SHAIKH NAJIR, JALNA 63000 892647 08-Jan-14 62500

62500

62000




250000 MAEL
Jalna
M/JAL/E/031202001 SOHEL AHEMAD JAMIL AHEMAD 33963 888736 20-Aug-13











33963 RGEL FINAL INSTALMENT PAID Jalna
M/JLN/E/2013376 BAGWAN NOOR MOHAMMED MOHD. ISMAIL 100000 0221060551400096 03-May-14 100000 AXTB150439679152 23-Feb-15 100000 AXTB152802849167 07-Oct-15





300000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalna
M/JLN/E/2013360 SAYYED DANESH SAYYED IBRAHIM 46900 02210605500089 03-May-14 46900 AXTB150439678862 23-Feb-15 46900 AXTB153361959590 02-Dec-15





140700 RGEL
Jalna
M/JLN/E/2013361 SHAIKH AZHAR AFZAL 40000 0221060551400091 03-May-14 40000 AXTB150540685919 21-Feb-15








80000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalna
M/JLN/E/2013363 SHAIKH JAKIR SARDAR 63670 0221060551400093 03-May-14 63670 AXTB150439679232 23-Feb-15 63770 AXTB161230300888 30-Apr-16





194110 RGEL
Jalna
M/JLN/E/2013370 SHAIKH SOHEL ANWAR 42000 0221060551400090 03-May-14 42000 AXTB150439679313 23-Feb-15 42000 AXTB153422962063 08-Dec-15 42000 AXTB163558580364 20-Dec-16


168000 RGEL
Jalna
M/JLN/E/2013369 SHAIKH YASIR ABDULHAKIM 100000 0221060551400097 03-May-14 100000 AXTB150794143464 04-Apr-15 100000 AXTB153361959764 02-Dec-15





300000 RGEL
Jalna
M/JLN/E/0120140948 MOHINI MANOJ AMBILDHAGE 65800 02210604C1400196 04-Dec-14 61300 AXTB150540685907 21-Feb-15 63300 AXTB153422961992 08-Dec-15





190400 MAEL
Jalna
M/JLN/E/0120141037 AABID AHEMAD NOOR AHEMAD DESHMUKH 33700

33700

33700

33700




134800 MAEL
Jalna
M/JLN/E/0120141039 AL FIRDOS ABDUL RAHIM 43600

43600

43600







130800 MAEL
Jalna
M/JLN/E/0120141017 ANSARI YUNUS HUSEN 48000

48000










96000 MAEL
Jalna
M/JLN/E/0120141014 BAGWAN AKEF ABDUL BASET 46600 02210604C1400215 04-Dec-14 48600 AXTB150439679025 23-Feb-15 50600 AXTB153361959595 02-Dec-15





145800 MAEL
Jalna
M/JLN/E/0120141036 DESHMUKH JUBER TAYYAB 75000 002210604C1400214 04-Dec-14 75000 AXTB150439679247 23-Feb-15








150000 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Jalna
M/JLN/E/0120141025 FEROJ SALIM SHAIKH 100000 02210604C1400197 12-Apr-14 100000 AXTB150540679936 20-Feb-15








200000 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Jalna
M/JLN/E/0120141040 MOHD ANWARULLAH KHAN ASADULLAH KHAN 27200 AXTB150287273895 24-Jan-15 27200 AXTB151108458500 20-Apr-15 27200

27200




108800 MAEL
Jalna
M/JLN/E/0120141015 PATHAN MOHSIN SHAMMIKHAN 44100

44100

44100







132300 MAEL
Jalna
M/JLN/E/0120141034 RIBIKA BHAGWAN GHUMARE 73800 02210604C1400198 04-Dec-14 69300 AXTB150540685818 21-Feb-15 71300 AXTB153361959574 02-Dec-15





214400 MAEL
Jalna
M/JLN/E/0120141023 SAYYAD SOHEL JAMIL 68100 02210604C1400200 04-Dec-14 68100 AXTB160842274913 24-Mar-16








136200 MAEL
Jalna
M/JLN/E/0120141022 SHAIKH ANSAR SHAIKH AKBAR 73100 02210604C1400210 04-Dec-14 68100 AXTB150439678869 23-Feb-15 68100 AXTB153361959629 02-Dec-15





209300 MAEL
Jalna
M/JLN/E/0120141011 SHAIKH IRSHAD SHAFIAHMED BAGWAN 90000

90000










180000 MAEL
Jalna
M/JLN/E/0120141029 SHAIKH SHABANA SHAIKH SANDU 94000 AXTB150540665320 21-Feb-15 47000










141000 MAEL
Jalna
M/JLN/E/0120141016 SHAIKH SOHEL SHAIKH ZAHEER 79600 02210604C1400216 04-Dec-14 79600 AXTB150540685725 21-Feb-15 79600 AXTB153361959584 02-Dec-15





238800 MAEL
Jalna
M/JLN/E/0120141042 SHAIKH YASMIN SARDAR 57700

57700

57700







173100 MAEL
Jalna
M/JLN/E/0120141012 SOMALATA SUBASH DHILPE 34750













34750 MAEL
Jalna
M/JLN/E/0120141030 AYYUB ABBAS SHAIKH 53400 AXTB150540665324 21-Feb-15











53400 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Jalna
M/JLN/E/0120141047 HAROON ABDUL KHALIQ DESHMUKH 100000 02210604C1400208 04-Dec-14 100000

100000







300000 RGEL
Jalna
M/JLN/E/012014028 MALINI SUNDERLAL BATTISE 65000

65000

65000







195000 MAEL
Jalna
M/JLN/E/0120141049 MOHD. ATAULLAH KHAN ZAFARULLAH KHAN 96700 AXTB150307583388 24-Jan-15 96700 AXTB163558580362 20-Dec-16








193400 MAEL
Jalna
M/JLN/E/0120141027 RAIS MAHAMAD SAYYED 65000 AXTB150540665319 21-Feb-15 65000

65000

65000




260000 RGEL
Jalna
M/JLN/E/0120141018 SANKET MANOHAR PILLAI 47000 AXTB142691765284 26-Sep-14 47000

30000







124000 MAEL
Jalna
M/JLN/E/0120141032 SHAIKH SALEHA RAZ MOHAMMAD 87000 0221061291400116 12-Sep-14 87000 AXTB150348267481 31-Jan-15 87000 AXTB160547035177 23-Feb-16





261000 RGEL
Jalna
M/JLN/E/0120141019 UTKARSHA CHITTARANJAN PATOLE 91400 01221064C1400205 04-Dec-14 91400

91400







274200 RGEL
Jalna
M/JLN/E/0120141024 MOHAMMAD JAMEEL ABDUL QUADAR 50000 AXISP14309022604 05-Nov-14 50000 AXTB150540685845 21-Feb-15 50000 AXTB160536883876 23-Feb-16





150000 MAEL
Jalna
M/JLN/E/0120141048 PATHAN DAMEER SAHEBKHAN 56300 AXISP14309022619 05-Nov-14











56300 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Jalna
M/JLN/E/0120141013 SAYYED KALIM SALIM 32000 AXISP14309022601 05-Nov-14 32000










64000 MAEL
Jalna
M/JLN/E/0320141382 SHAIKH SOHEL SHAIKH ASHPAK 40000 AXISP14309022599 05-Nov-14 40000 AXTB150540685838 21-Feb-15








80000 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Jalna
M/JLN/E/0220141116 SIDDIQUI M HASEEBUDDIN M LATEEFUDDIN 86000













86000 MAEL
Jalna
M/JLN/E/032141380 TAHSEEN SHOEB BAGWAN 100000 AXISP14309023819 05-Nov-14 100000 AXTB150540685901 20-Feb-15 100000

100000




400000 RGEL
Jalna
M/JLN/E/0320150478 ABRAR KHAN YAZDANI KHAN 86500 AXTB150997045440 09-Apr-15 86500 AXTB153361959785 02-Dec-15 86500 AXTB170309875485 30-Jan-17





259500 RGEL
Jalna
M/JAL/E/0320141378 JALAL KHAN NASER KHAN 81000 AXTB150794143073 04-Apr-15











81000 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Jalna
M/JLN/E/0120141038 KHALIL AHMED QADEER AHMED 82000 AXTB150976461703 07-Apr-15











82000 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Jalna
M/JLN/E/0420150519 PATHAN SAMEER KHAN SAHEBKHAN 100000 AXTB151189273220 28-Apr-15 100000 AXTB152894684069 16-Oct-15








200000 MAEL
Jalna
M/JLN/E/0320150477 SHAIKH NADEEM KARIMODDIN 76600 AXTB150997045512 09-Apr-15 76600 AXTB152802849039 07-Oct-15








153200 MAEL
Jalna
M/JLN/E/0220150391 SOHAIL KHAN SALEEM KHAN 76000 AXTB151108409193 20-Apr-15











76000 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Jalna
M/JLN/E/0120141043 SYED SHADAB HUSSAIN SYED NAVEED ASHFAQ 86200 AXTB150997045591 09-Apr-15 86200 AXTB160638771268 03-Mar-16








172400 MAEL
Jalna
M/JAL/E/0820150788 MAJEET SHAIKH RASHID 90000 AXTB152436504672 31-Aug-15











90000 MAEL FINAL INSTLLMENT PAID Jalna
M/JLN/E/0720150752 PAREZ KHAN FEROZ KHAN PATHAN 89100 AXTB152314961110 19-Aug-15 95700 AXTB160292007908 25-Jan-16 95700







280500 MAEL
Jalna
M/JLN/E/0720150770 SAAD AHMED KHWAJA MOHIUDDIN 47800 AXTB152436504683 31-Aug-15 47800 AXTB152802849289 07-Oct-15








95600 MAEL
Jalna
M/JLN/E/0720150754 SAYYED SOHAIL NASEER 58500 AXTB152193126390 07-Aug-15 58500 AXTB160536883843 26-Feb-16








117000 MAEL
Jalna
M/JAL/E/0420150595 SHAIKH BABU SHAIKH RAHEMAN 48600 AXTB152436504949 31-Aug-15 48000 AXTB153361959663 02-Dec-15








96600 MAEL
Jalna
M/JLN/E/0720150755 SHAIKH NASRINBEGAM ABDUL RAUF 100000 AXTB152193126344 07-Aug-15











100000 MAEL
Jalna
M/JLN/E/0720150748 SHAIKH YASMIN SARDAR 43700 AXTB152193126471 07-Aug-15 43700 AXTB160842274932 24-Mar-16








87400 MAEL
Jalna
M/JLN/E/0720150757 SYED SAMAR SYED JVED 71000 AXTB152314961269 19-Aug-15 71000 AXTB153361959570 02-Dec-15 71000

71000




284000 MAEL
Jalna
JN15DEFT1825 ABDAN WASEEM SHAIKH 28200 AXTB162514297554 07-Sep-16 32000 AXTB170824785146 23-Mar-17 32000







92200 RGEL
Jalna
JN15DEFT1048 ABDUL NADEEM ABDUL NAYEEM 38500 AXTB161760328263 24-Jun-16 38500 गेल्या वर्षाची गुणपत्रिका, चालूवार्षाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र, नमुना -१०, महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात जमा करावे.









77000 RGEL
Jalna
JN15DLFT1613 AJHARUDDIN IRFANODDIN SAYYAD 45000 AXTB162514297584 07-Sep-16











45000 RGEL
Jalna
JN15DLFT1884 ARSHAD AFZAL MOHIUDDIN QAZI 59400 AXTB162300087718 17-Aug-16 59400










118800 RGEL
Jalna
JN15DLFT1886 AZHARUDDIN SALEH MOHIUDDIN QAZI 59400 AXTB162300087477 17-Aug-16 59400










118800 RGEL
Jalna
JN15PGFT1759 Bagwan Mohammed Yasin Mohammed Zulfequaruddin 60000 AXTB162300087327 17-Aug-16 57000 AXTB170763444413 17-Mar-17








117000 RGEL
Jalna
JN15DEFT1524 BAIG VASIM AMIN 49500 AXTB162993457627 25-Oct-16 49500

49500







148500 RGEL
Jalna
JN15PGFT0858 DARSHANA ASHOK KUMAR MUTHA 124400 AXTB162993457610 25-Oct-16 118200










242600 MAEL
Jalna
JN15DEFT0195 FAROOQUI MOHD AMEENUDDIN ILIYASUDDIN 27900 AXTB162514297631 07-Sep-16 27900










55800 RGEL
Jalna
JN15DEFT1505 ILYAS YAJAJKHA PATHAN 100000 AXTB162514297638 07-Sep-16 100000










200000 RGEL
Jalna
JN15PGFT1357 KHAN AMER RAHEEM KHAN QURESHI 15700 AXTB162993457638 04-Oct-16 15700










31400 MAEL
Jalna
JN15DEFT1163 MAZHARUDDIN NURODDIN SHAIKH 47500 AXTB162993457675 25-Oct-16 47500 AXTB170187533669 18-Jan-17 47000







142000 RGEL
Jalna
JN15PGFT1124 MOHAMMED ABDUL QUDDUS MOHAMMED IQBAL QURESHI 42000 AXTB162993457682 25-Oct-16 42000
09-Mar-17








84000 RGEL
Jalna
JN15PGFT1954 MOIZUDDIN MOHIUDDIN KHWAJA 55100 AXTB162993457672 25-Oct-16 55100










110200 MAEL
Jalna
JN15PGFT1807 musa zulfequaruddin mohammed 50800 AXTB162514297485 07-Sep-16 50800 AXTB170309874367 30-Jan-17 50800







152400 RGEL
Jalna
JN15OTFT1386 Nawaj Javed Khan 87400 AXTB161760328258 24-Jun-16











87400 MAEL
Jalna
JN15DEFT0259 SAMEER KHAN ZAKER KHAN 83800 AXTB162514297567 07-Sep-16 78100 AXTB170309875481 30-Jan-17 78100







240000 RGEL
Jalna
JN15DEFT0894 samina rashid shaikh 100000 AXTB162514297439 07-Sep-16 100000 AXTB170763444700 17-Mar-17 100000







300000 RGEL
Jalna
JN15PGFT0900 SAMIODDIN SHMIMODDIN SHAIKH 60600 AXTB161760328137 24-Jun-16 65600 AXTB170309875522 30-Jan-17








126200 RGEL
Jalna
JN15DEFT1889 SHAHIDKHA MAHEBUBKHA PATHAN 79500 AXTB162514297484 07-Sep-16 79500 AXTB170309876858 30-Jan-17 79500







238500 RGEL
Jalna
JN15DEFT0978 SHAIKH ARBAAZ SALIM 59000 AXTB162300087804 17-Aug-16 29000 AXTB170309874749 30-Jan-17








88000 RGEL
Jalna
JN15DEFT1911 SIRAJ KAYYUM SHAIKH 65000 AXTB162993457655 25-Oct-16 65000 AXTB170763444931 17-Mar-17








130000 RGEL
Jalna
JN15DEFT0947 sohail saleem khan 75700 AXTB162514297558 07-Sep-16 75700 AXTB170309874207 30-Jan-17 75700







227100 RGEL
Jalna
JN15PGFT1158 SOHEL ASHPAK SHAIKH 80400 AXTB161760328234 24-Jun-16 80800 AXTB163558580412 20-Dec-16








161200 MAEL
Jalna
JN15DEFT0780 Taoseef aziz shaikh 29000 AXTB162514297590 07-Sep-16 29000










58000 RGEL
Jalna
JN15DLFT1010 ZUBAIR KHAN RAHEEM KHAN QURESHI 107300 AXTB161760328144 24-Jun-16 107300 AXTB170309874920 30-Jan-17 107300

146700




468600 RGEL
Jalna