Education loan file status, If found any Correction or have any Suggession please contact to 022-22633351 (Abdul Aziz)
File No Name of The Applicant 1st Instalment Amount 1st Instalment Status / NEFT No Update 2nd Instalment Amount 2nd Instalment Status / NEFT No Update 3rd Instalment Amount 3rd Instalment Status / NEFT No Update 4th Instalment Amount 4th Instalment Status / NEFT No Update 5th Instalment Amount 5th Instalment Status / NEFT No Update Total Instalment Amount Scheme Remarks District
62 SHEIKH SHAKIL RASUL


34500 661085 03-Mar-08
34500 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
55 ZEENATUNNISA SAYYED SALAHUDDIN 67840 660788 31-Oct-07 67840 661084 03-Mar-08 68540 717927 18-Jun-09

213230 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
426 SHAIKH MOBIN SHAIKH RAHEMAN 74000 307730 23-Jan-09 74000 568141 09-Dec-09
148000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
223 KHAN NASIR ABDUL RAHIM


61000 661482 07-Mar-08 61000 285200 01-Jun-09 61000 718769 30-Jun-09


183000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
211 SHAHEBAZ AHMED MUNIR AHMED 75000 129896 31-Mar-08 75000 096929 05-Jan-09
150000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
358 ALI KHAN MEER LAYAK SHAUKAT 75000 097779 24-Dec-08 75000 127288 31-Mar-10 50000 287291 08-Mar-11

200000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
357 FIRDOS JAMAL MOHD MURTEZA 32790 307743 23-Jan-0932790 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
485 KHAN SAYEED RAHMAN


13630 965710 27-May-09
13630 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
356 SHABAN ANJUM NAZEER ULLAH KHAN 19475 307712 23-Jan-09 19475 717930 18-Jun-09
38950 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
814 A.RAHEMAN .A.RAHEEM 75000 308230 13-Mar-09 75000 127209 31-Mar-10
150000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
696 KHALID ARSHAD ABDUL JABIR 75000 239595 31-Mar-09 75000 568103 07-Dec-09
150000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
875 KHAN ARSHAD KHAN HAMID KHAN, BULDHANA 75000 965712 27-May-09 75000 568435 29-Dec-09 50000 852978 14-Dec-12 50000 888654 05-Aug-13 50000 009288 10-Jun-14 300000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
878 KHAN IKHLAAS SAMEER M.J.FTEKHAR ALI 10000 239384 13-Mar-09 10000 568162 09-Dec-09 10000 406578 23-Nov-10

30000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
754 KHAN IMRAN AZMAT KHAN 50000 239391 13-Mar-09 50000 568139 09-Dec-09 50000 127203 31-Mar-10

150000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
El - 878 Khan Mohd. Ikhlas 10000

10000

1000030000 EL
Buldhana
879 KHAN WASIMUZZAMA USMAN 75000 568097 07-Dec-09 75000 239466 31-Mar-09
150000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
765 M.NADEEM M.NAAZIR 75000 239383 13-Mar-09 75000 126517 10-Feb-10
150000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
771 Minazullah Khan Nasiullah Khan 75000 239382 13-Mar-09 75000 127186 31-Mar-10 50000 406572 23-Nov-10

200000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
795 MOBIN KHAN AYYUB KHAN

75000 239385 13-Mar-09

75000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M2/BUL/E/836 MOHAMMAD ISRAIL MUKHTAR


70000 567728 28-Oct-09 70000 568069 07-Dec-09 50000 406546 22-Nov-10


190000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
836 mohammad israil mukhtar 70000 567728 28-Oct-09 70000 568069 07-Dec-09 70000190000 EL
Buldhana
873 Sayed Shoeb Tajuddin 60000 126504 10-Feb-10 60000 127187 31-Mar-10 50000 406556 22-Nov-10 50000
11-Jan-12


220000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
711 SHAIKH NAJEEB AHMAD SHAKEEL AHMAD

75000 239388 13-Mar-09

75000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
798 SHAIKH NAZEER SHAIKH KALAM 30000 239376 13-Mar-0930000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
888 SHAIKH RAGHIB AHMED RAZIQ AHMED

75000 239389 13-Mar-09

75000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
882 SHAIKH SHOEB AHMAD ABDUL SALAM 20000 965715 27-May-09 24000 568140 09-Dec-09 24000 406555 22-Nov-10

68000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
796 SHAIKH TAQEER AHMAD NAZEER AHMAD

75000 308232 13-Mar-09

75000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
876 SHAIKH UZMA ANJUM ANIS AHMED 35000 308231 13-Mar-09 35000 127313 14-May-10
70000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
799 SHAIKH WAHEED SHAIKH SABIR 60000 308234 13-Mar-09 60000 406548 22-Nov-10
120000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
760 shaikh wajid rasid 19000 287299 26-Aug-10 19000


38000 EL
Buldhana
759 SHAIKH ZULFIKAR AHMAD MD HARUN RASHID 50000 308235 13-Mar-09 50000 568087 11-Dec-09 50000 127204 31-Mar-10

150000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
El-873 Syed Shoeb Tajoddin

5000050000 EL
Buldhana
697 ZAHID AMIN AZIZULLAH KHAN 49000 239623 31-Mar-09 49000 406557 22-Nov-10
98000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/06090003 Asma Paveen Lukman Shaikh 25000 567165 29-Aug-09 25000 127206 31-Mar-10
50000 EL Final Instalment Paid Buldhana
M/BUL/E/08090008 Imran Khan Imamkha Pathan 60000 568104 07-Dec-09 60000


120000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/0609004 Khan Gafur Rehmat 35000 126367 04-Feb-10 35000 297505 01-Mar-11 35000105000 mael आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/08090029 Mohd Azimuddin Mohd Naeemuddin


30000 126523 16-Feb-10
30000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/12090048 Mohd. Rizwan Mohd. Hafeez 15000 127232 31-Mar-10 15000


30000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/06090002 Mohmad Tabish Mohmad Asif 60000 567546 16-Sep-09 60000 406563 22-Nov-10 60000

60000
240000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/08090021 Nabeela Bee Khalilodin 35000 126278 11-Jan-10 35000 127208 31-Mar-10
70000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/06090001 Nusratbee Ayyub Khan


90000 567299 29-Aug-09
90000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/08090015 Pooja Dilip Kamani 20000 126349 03-Feb-1020000 mael आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/08090009 Priyanka Kishor Borhade

20000 567509 16-Sep-09

20000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/08090023 Razaullah khan Ata ullah khan 60000 126270 11-Jan-10 60000 334096 31-Jan-12 60000 AXTB162514305409 07-Sep-16

180000 mael
Buldhana
M/BUL/E/08090019 Rinkal Ram Ambhore 65000 126478 06-Feb-10 65000 873607 22-Apr-13
130000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/08090011 Salmabi She Abdullbaksh 25000 568106 07-Dec-09 25000 127177 31-Mar-10
50000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/12090038 Shahrukh Khan Yusuf Khan 50000 127207 31-Mar-10 50000


100000 mael
Buldhana
M/BUL/E/08090017 Shaikh Aslam Mohd

95000 568443/568444 04-Jan-10

95000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/080900013 SHAIKH MUNTAZIM SHAIKH QUASAM 45000 127270 31-Mar-1045000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/12090049 Aaqib Javed Mohd. Yaqoob 60000 127219 31-Mar-10 60000

60000

60000
240000 mael
Buldhana
M/BUL/E/08090028 Azim Khan Salim Khan Pathan 35000 126271 11-Jan-10 35000 311659 01-Feb-11 35000105000 MAEL Query Buldhana
M/BUL/E/12090050 Farooq Khan Sher Khan 15000 127231 31-Mar-10 15000


30000 mael
Buldhana
M/BUL/E/09090030 MOHAMMAD QUAYYUM MOHAMMAD YAQUB


50000 126273 11-Jan-10 50000 297534 04-Mar-11

100000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/01100059 Mohd Amin Abdul Shafique 100000 127205 31-Mar-10 100000 406559 20-Jul-12 100000
20-Jul-12

300000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/08090030 Mohd Quayyum Mohd Yaqub 50000 126273 11-Jan-10 50000 297534 04-Mar-11
100000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/08090026 Mohd Saddam Mohd Mazaffar Mirza


45000 126680 04-Mar-10
45000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/12090040 Mohd. Mohsin Abdul Rasheed 70000 127828 23-Jul-1070000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/11090036 Rahabar Ahmed Naeem Ahmed, Chikhli, Buldhana 33000 127331 15-May-10 33000 406566 23-Nov-10 33000

33000
132000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/01100055 Shaikh Akram Shailkh Kareem 80000 127337 15-May-10 80000 411243 16-Jun-11 80000240000 mael आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/02100077 Ahmad Sarafaraz Khan Saeedullah Khan 40000 127811 22-Jul-10 40000 334406 06-Feb-12
80000 mael आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/02100070 Ali Khan Sadaquat Shaukat Ali Khan 25000

25000

25000

25000
100000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/02100076 Ali Khan Shujaat Shaukat Ali Khan 75000 127761 14-Jul-10 75000 AXTB151635476030 12-Jul-15 75000 AXTB152965651473 23-Oct-15

225000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/02100074 Amique Danish Abdul Aziz, Malkapur, Buldhana 40000 287308 30-Aug-10 40000 892511 20-Dec-13 40000 AXTB161179113169 25-Apr-16 40000

40000

200000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/12090051 Aqueel Shah Kalim Shah 15000

15000


30000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/12090053 Atique Ahemad Zafar Ahemad 80000 127750 13-Jul-10 55000 411083 11-May-11 55000190000 mael आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/02100078 Chordiya Dhirajkumar Prakashchand 70000 297863 24-Mar-11 70000 411065 10-May-11 70000210000 mael
Buldhana
M/BUL/E/02100079 Dandge Rebecca Ruth 55000 127768 14-Jul-10 55000 297538 04-Mar-11 55000

55000
220000 mael
Buldhana
M/BUL/E/02100072 Dania Lincy Babukully


80000

80000

80000
240000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/02100075 imran Khan Nizam Khan 45000 127827 23-Jul-10 45000


90000 mael
Buldhana
M/BUL/E/03100085 Ingle Kalpana Santosh 85000

85000

85000

85000

85000

425000 RGEL
Buldhana
M/BUL/E/01100061 Jawed Iqbal Mohd Zafar 45000 127218 31-Mar-10 45000 297533 04-Mar-11 45000 334412 07-Feb-12 45000 859513 15-Mar-13


180000 mael आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/02100065 Juber Beg Hatam Beg


45000 406558 22-Nov-10
45000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/03100083 Julaha Shireen Fatema Mohd. Hafizuddin 60000 297595 15-Mar-11 45000

45000

45000
195000 mael
Buldhana
M/BUL/E/12090054 Mirza Afzal Baig Rashid Baig 15000 406568 23-Nov-10 15000

1500045000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/12090043 Mirza Riyaz Baig Mirza Nawab Baig 42000 127755 13-Jul-10 42000 297536 04-Mar-11 42000 254224 19-Nov-11 42000 AXTB150135972718 12-Jan-15


168000 mael आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/12090052 Mirza Shakeer Baig Tameez Baig 70000 127830 23-Jul-10 65000 297545 08-Mar-11 65000 254232 19-Nov-11 65000
200000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/01100058 Mohd Inzemamul Haque 40000 127332 15-May-10 40000 297535 04-Mar-11 40000

40000
160000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/01100062 Mohd Waseem Afroz Aijaz 28000 297829 07-Apr-11 28000 411261 16-Jun-11
56000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/03100086 Mohd. Aves Shah Gaffar Shah 35000 127814 22-Jul-10 35000 130822, 130823 11-Oct-12
70000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/02100064 Mohd. Farhan Mohd. Sufyan 60000 406620 24-Nov-10 60000 254202, 254203 18-Nov-11 60000180000 mael
Buldhana
M/BUL/E/02100067 Mohd. Shahir Shaikh Bismilla 40000 411999 07-Jul-11 40000 254221, 254222 19-Nov-11
80000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/03100082 Mohd. Shirazuddin Mohd. Hafizuddin 55000 406560 22-Nov-10 55000 AXTB151544099484 03-Jun-15
110000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/12090039 Naved Ahmad Irshad Ahmad 50000 127756 13-Jul-10 50000 297923 13-Apr-11 50000150000 mael आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/12090044 Nehal Ahemad Abdul Azeez 50000

50000


100000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/02100063 Rubina Nasreen Abdul Shakoor 40000 127819 23-Jul-10 40000 297537 04-Mar-11
80000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/02100066 Santape Mahavir Mohan 45000 406549 22-Nov-10 45000

45000

45000
180000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/12090042 Sarkate Priyadarshani Rustum 100000 127748 13-Jul-10 100000 406569 23-Nov-10 100000 892036 26-Sep-13 100000
400000 RGEL
Buldhana
M/BUL/E/12090046 Shaikh Ahsan Shaikh Gafoor 50000

50000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/02100071 Shaikh Ansar Nijam 80000 406547 22-Nov-10 80000 254419 04-Jan-12 80000

80000
320000 RGEL
Buldhana
M/BUL/E/03100084 Shaikh Arif Haider 45000 406570 23-Nov-1045000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/03100081 Shaikh Irfan Shaikh Yakub 60000 127834/127851 23-Jul-10 60000 297531/297532 03-Mar-11
120000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/12090037 Shaikh Taher Yakoob 10000 127326 15-May-10 10000 297544 08-Mar-11 1000030000 mael
Buldhana
M/BUL/E/02100068 Siqqiqui Ahfaz Ali Riyaz Ali 70000 406571 23-Nov-10 70000 297539 04-Mar-11 70000 254234 19-Nov-11

210000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/05110191 SK.TAUFIK SK.RAFIK 31000 251758 14-Oct-11 31000 130838 11-Oct-12 31000 892068 26-Sep-13

93000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/02100073 Syed Taqvim Syed Mustaqim 45000 127825 23-Jul-10 45000 396055 16-May-11 45000

45000

45000

225000 mael
Buldhana
M/BUL/E/12090045 Uzair Khan Shabir Khan 50000 406564 23-Nov-1050000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/02100069 Wagh Manisha Chandrabhan 45000 127826 23-Jul-10 45000 254231 19-Nov-11 45000 856870 15-Feb-13 45000
180000 mael
Buldhana
M/BUL/E/01100060 Zakir Ahmad Zameer Ahmad, Khamgaon, Buldhana 80000 127822 23-Jul-10 80000 880640 29-Jun-13 80000 892966 01-Mar-14 35000 AXTB153138683279 09-Nov-15


275000 RGEL
Buldhana
M/BUL/E/0809007 Abdul Aasim Abdul Kareem 40000

40000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/08090018 Abdul Aleem Abdul Rahim 55000 127210 31-Mar-10 50000 406562 23-Nov-10
105000 MAEL Final Instalment Paid Buldhana
M/BUL/E/04100090 Abdul Rais Ahamed Rauf 32000 297855 24-Mar-11 32000 334409, 334410 07-Feb-12
64000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/01100056 Ansari A. Saad A. Aziz 80000 127040 31-Mar-10 80000 297540 04-Mar-11
160000 MAEL Final Instalment Paid Buldhana
M/BUL/E/04100087 ASIM AHMED KHALID DESHMUKH 75000

75000

75000

75000
300000 RGEL
Buldhana
M/BUL/E/12090047 Asim Mujahid Abdul Salam 15000 127225 31-Mar-10 15000


30000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/08090010 Atkiar Raheman Shaikh 40000 568105 07-Dec-09 40000 126752 10-Mar-10 40000 888308 05-Jul-13 40000
160000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/01100057 Bhansali Harshal Jivanlal 70000

70000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/0809006 Farhan Khatun Kifayat Ulla Kha 10000

10000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/04100091 Izhar Kasid Shaikh Abdul Gaffar 100000 297861 24-Mar-11 100000 396056 16-Jul-11
200000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/06090005 Khan Aayesha Nasir Khan 60000 567547 16-Sep-09 60000 127821 23-Jul-10 60000 853361 27-Dec-12

180000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/04100100 Khan Arshad Ashfaque


45000 297865 25-Mar-11
45000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/04100108 Khan Imran Rehman 20000

20000


40000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/04100093 Khan Shakeel Babbu Khan 13000

13000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/04100106 Khan Zahed Ahmed Yunus, Malkapur, Buldhana 25000 406567 23-Nov-10 25000 297856 24-Mar-11 2500075000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/04100105 Mahvash Siddiqua Riyaz Ahmad 80000 297854 24-Mar-11 80000 411711 28-Jul-11 80000240000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/04100103 Mohd. Danish Rizwan 40000

40000


80000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/11090033 Mohd. Naved Mohd. Rashid 45000 126914 20-Mar-1045000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/04100092 Mohd. Shoeb Mohd. Raheman 45000 323017 30-Aug-11 45000

45000

45000
180000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/12090041 Nahar Nilesh Kishorchand 100000

100000


200000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/11090032 Shaikh Javed Shaikh Sadique


45000 126919 20-Mar-10
45000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/04100099 Shaikh Mosin Dilawar 50000 406565 23-Nov-10 50000 411263 16-Jun-11 50000150000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/08090013 Shaikh Muntazim Shaiikh Quasam 45000 127270 31-Mar-1045000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/04100095 Shaikh Rahat Aafrin Shaikh Mukhtar 40000 297845 24-Mar-11 40000 411143 18-May-11
80000 mael आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/11090034 Shaikh Sadique Husain 60000 126910 20-Mar-1060000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/041000101 SHAIKH SHOEB SHAIKH AYYUB


45000 311600 19-Jan-11
45000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/04100101 Shaikh Shoeb Shaikh Ayyub


45000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/11090035 Syed Sami Salim Syed 45000 126915 20-Mar-10 45000

45000

45000
180000 RGEL
Buldhana
M/BUL/E/04100104 Syed Sultan Imran 58000

58000


116000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/08090025 Wasim Akram khan Bismillan Khan 57000 126916 20-Mar-10 57000


114000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/05110197 NADEEM AHMED GULAM NABI 45000 251757 14-Oct-1145000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/08100118 Bhalerao Rahul Namdeorao


55000

55000

55000
165000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/08100125 Firdos Anjum Mohd. Riyaz 65000

65000

65000

65000
215000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/08100121 Khan Naheed Anjum Abdul Jabbar 30000 251232
30000 254976, 254977 11-Jan-12 30000 130996, 130997 21-Nov-12

90000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/08100122 Manzoom Husain Mushtaque Ahmed 73000 251910, 251911, 251912 21-Oct-11 58000 854948, 854907, 854947 16-Jan-13 58000 873622, 873623, 873624 22-Apr-13 58000 888901, 888902, 888903 19-Sep-13


247000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/08100123 Mohammed Rizwan Abdul Shabbir, Buldhana 37000 254251 21-Nov-11 37000 892894 14-Feb-14 37000

37000
148000 RGEL
Buldhana
M/BUL/E/08100124 Mohd. Asim Mohd. Yasin 95000 251234
95000 852979 14-Dec-12 95000 856868 15-Feb-13

285000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/08100116 Shaikh Abdul Salim Abdul Saleem 35000 396022 07-Jul-11 35000

35000

35000
140000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/08100112 Shaikh Ateeque Shaikh Qayyum


50000

50000

50000
150000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/08100111 Shaikh Imran Lal 60000

60000

60000

60000
240000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/08100114 Shaikh Jamil Idris 95000

95000


190000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/08100126 Ubaid Khan Bismillah Khan 40000

40000


80000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/02110141 Abdul Azeem Abdul Qayyum 50000 254972 11-Jan-12 50000 130329 06-Sep-12 50000 AXTB151250375069 05-May-15 50000
200000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/02110146 Ansari Fauzan Mohd. Irfan 70000 411656 02-Jul-11 70000 254437 04-Jan-12
140000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/03110158 Ansari Mohammed Khalid Mohammed Aarif, Buldana 70000 254865, 254866 31-Dec-11 70000 892507 20-Dec-13 70000 AXTB152314960560 19-Aug-15 70000
09-Mar-17


280000 RGEL
Buldhana
M/BUL/E/02110131 Asif Khan Anis Khan 35000

35000


70000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/03110152 ATIK AHMED KHAN WASI AHMED KHAN 60000 411269 16-Jun-11 60000 254282, 254283 21-Nov-11 60000

60000
240000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/03110154 AZHAR KHAN AFSAR KHAN 45000 396004 07-Jul-11 10500 254975 11-Jan-12
90000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/02110128 Kausar Tasneem Iqbal Ahmed 70000 411111 12-May-11 50000 888565 25-Jul-13 50000 AXTB160842274983 24-Mar-16

170000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/02110129 Khan Imran Arif 100000 130263 14-Aug-12 100000 852943 13-Dec-12 100000 873625 22-Apr-13

300000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/03110161 M. Shariq Khan Shafiullah Khan Ansari


40000 396205 01-Aug-11
40000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/02110148 MIRZA AZHAR BEG KHADAR BEG 75000 396015 07-Jul-11 75000

75000

75000
250000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/02110130 Mohammed Aaquib Aqueel Ahmed, Chikhli, Buldhana 40000 411624 02-Jul-11 40000 254417 03-Jan-12 40000120000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/02110145 Mohd. Mumtazeem Mohd. Ziyauddin


40000 411108 12-May-11
40000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/03110155 NIZAM KHAN AZIM KHAN 60000 411110 12-May-11 60000 251730 14-Oct-11 60000

60000 AXTB150135972823 12-Jan-15


240000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/03110160 Saidu Shah Mohammed Shah, Shegaon, Buldhana 30000 254759 21-Dec-11 30000 863337 04-Apr-13 30000 888515 17-Jul-13 30000 892460 20-Dec-13


120000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/03110159 Shaikh Mahboob Shaikh Qamar 40000 411657 02-Jul-11 40000


80000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/03110157 SHAIKH SAMEER AHMED SALEEM 75000 411116 12-May-11 75000 340018 29-Nov-12 75000 858565 15-Mar-13

225000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/02110127 Shaikh Sohail Shaikh Shahezad 12000 396017 07-Jul-11 12000


24000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/02110138 Sk. Rubina Parvin Naeem 50000 411117/8 12-May-11 50000


100000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/02110137 Tarannum Nahid Sk. Munaf 29000 411114/411115 12-May-11 29000 254304, 254305, 2543007 22-Nov-11
58000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/03110153 Zafar Khan Afsar Khan, Malkapur, Buldhana 60000 396007 07-Jul-11 60000 888533 22-Jul-13 60000

60000
240000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/04110175 AATIF AHEMAD KHAN JIYAULLAH KHAN 35000 396918 09-Aug-11 35000


70000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/02110140 ABID AZIM MOHD. JAMIR 75000 396011 07-Jul-11 75000 254974 11-Jan-12 50000

50000
250000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/02110132 FARHAN AHMED ISHTIYAK AHMED, CHIKLI 85000 254775, 254776 22-Dec-11 85000 856816, 856817 07-Feb-13 85000 009205 05-May-14 85000 जर आपण गप घेतला असेल तर लावकरातलावकर गप पत्र, गेल्या वर्षाची गुणपत्रिका, चाळूवार्षाचा बोनाफिडे प्रमाणपत्र, महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात जमा करावे, अन्यथा आपला हफ्ता रद्द करून, शैक्षणिक कर्जाची वसुली प्रकीर्या सुरु करण्यात येईल.340000 RGEL
Buldhana
M/BUL/E/03110162 IMRAN KHAN ILIYAS KHAN 60000 396038 08-Jul-11 37000 254860 31-Dec-11 37000 853768 27-Dec-12

134000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/04110184 KHAALID KHAN AYYUB KHAN, BULDHANA 28000 396915 09-Aug-11 28000 254280 21-Nov-11 28000

28000 AXTB150135972687 12-Jan-15


112000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/041101072 Khalid Khan Khalil Khan


31000


31000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/03110163 KHAN IMTIYAZ IKRAR AHMED 100000 396005 07-Jul-11 100000 251728 14-Oct-11 100000250000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/03110164 KHAN ISHTIYAQ ABDUL IKRAR AHMED 100000

100000


200000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/04110172 KHAN KHALID KHALIL 31000 251729 14-Oct-1131000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/04110176 MEHRUNNISA MOHD. AIJAZMAEL
Buldhana
M/BUL/E/04110177 MOHAMMAD SHOEB MOHAMMAD HASHAM, BULDHANA 95000 254245, 254246 21-Nov-11 95000 888508 17-Jul-13 95000 892928 28-Feb-14

285000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/04110165 MOHD. ASLAM MOHD. SALIM 15000 396914 09-Aug-11 15000


30000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/02110139 MOHD. FAIZAN MOHD. IRFAN 50000 411623 02-Jul-1150000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/04110180 MOHD. MOIN AKHTAR SHAIKH AMEEN, CHIKHLI 60000 340007 29-Nov-12 60000 858564 15-Mar-13 60000 009163 30-Apr-14 60000
240000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/04110179 MOHD. MUDABBIR ABDUL LATIF 63000 251756 14-Oct-11 63000 334414 07-Feb-12
126000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/03110151 MOHD. NAVED ANJUM MOHD. HAKIM ARAB 75000

75000

75000225000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/04110173 MOHD. SALMAN MOHD. USMAN 35000 411691 28-Jul-11 35000 863333 04-Apr-13
70000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/02110135 MOHD. SHAFIK MOHD. SABIR 50000 251334
50000


100000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/04110169 MOHD. ZUBAIR SHAIKH SIKANDAR


33000

33000

33000
99000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/04110167 MOHSIN GULAM HUSAIN PATEL 46000 396910 08-Aug-11 46000 254433 04-Jan-12
92000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/04110182 MUDABBIRULLAH KHAN ZAKAULLAH KHAN 49000 892107, 892108 27-Sep-13 49000


98000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/04110178 NASRIN BANO AWAIS SHAH 30000 411669 27-Jul-1130000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/02110136 NURUSABA KAZI MUJIBODDIN 40000 396030 08-Jul-11 40000 254249, 254250 21-Nov-11
80000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/02110144 RUSTAM KHAN ASHRAF KHAN


80000

80000

80000
240000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/0410086 SHAIKH AASIF SHAIKH YOUSUF


35000 411693 28-Jul-11
35000 mael आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/02110143 SHAIKH AYAZ SHAIKH MAHMOOD, MALKAPUR, BULDHANA 60000 411660 05-Jul-11 60000 861414 10-Apr-13 60000 892926 28-Feb-14 60000 AXTB150135972674 12-Jan-15


240000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/04110166 SHAIKH FARAZ WASEEM ABBAS 50000 254750 21-Dec-11 50000 334405 06-Feb-12
100000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/0410085 SHAIKH SABIR SHAIKH AFSAR BAGWAN 42000 411676 27-Jul-1142000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/04110181 SHAIKH SAJID SHAIKH FAROOQUE, BULDANA 56000 254241, 254242 21-Nov-11 75000 854909, 854910 16-Jan-13 75000 863341, 863342 04-Apr-13 75000 892503 20-Dec-13


281000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/02110147 SHAIKH UMERA RUKHSAR MEHEBOOB 90000

90000

90000270000 RGEL
Buldhana
M/BUL/E/02110149 SHAIKH WASEEM SHAIKH RAHIM, MALKAPUR 72000 251618 26-Sep-11 52000 892950 01-Mar-14 52000 AXTB162942821991 20-Oct-16 52000
228000 RGEL
Buldhana
M/BUL/E/02110134 SK.RAZIQUE SK.ABDULLAH 45000 254239, 254240 21-Nov-11 45000


90000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/04110170 SYED. MUBASSHIR SD. AKIL 95000

95000

95000285000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/04110171 TALHA ATIQUE MOHD RAFIQUE, Malkapur, Buldhana 60000 411695 28-Jul-11 60000 879022, 879023 26-Apr-13 60000 892761 22-Jan-14 60000 AXISP14349043407 15-Dec-14


240000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/02110133 WASIM AKRAM KHAN HAFIZ KHAN 25000 396008 07-Jul-1125000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/05110196 ASHRAF ALI SHAH ANIS ALI SHAH 45000 411708 28-Jul-1145000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/08100110 Deshmukh Moin Atik 50000 411294 17-Jun-11 50000 254223 19-Nov-11 50000 852565 11-Dec-12

150000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/04100096 Khalil Ahmed Mohd. Zahir 40000 311020 27-Jul-11 40000 254206, 254207 18-Nov-11
80000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/05110200 KHAN MOBASHSHIR SHER 80000 396913 09-Aug-11 80000 254855 31-Dec-11 80000 852950 13-Dec-12

240000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/05110195 MOHAMMAD AIJAZ MOHD ASHFAQUE 70000 396920 09-Aug-11 70000 254418 04-Jan-12
140000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/05110192 MOHD MUDASSAR MOHD MUBEEN 30000 396916 09-Aug-11 30000 254248 21-Nov-11 3000090000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/05110187 Mohd. Juned Ishaque Ahmad 12000 396919 09-Aug-11 12000


24000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/05110193 MOHD.KHIZAR MOHD KHALID 53000 396917 09-Aug-11 53000 254436 04-Jan-12
106000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/05110189 QURESHI MOHAMMAD FARID MD BASHIR 65000 411670 27-Jul-11 65000 251759 14-Oct-11
13000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/04110168 SHAIKH NAEEM SHAIKH HAKEEM 50000 411694 28-Jul-11 50000 254226, 254227 19-Nov-11
100000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/05110190 SHAIKH SOHAIL SHAIK AYYUB 35000 396911 09-Aug-11 35000 254208, 254209 18-Nov-11
70000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/05110194 SHAZIB KAMRAN MOHD IDREES 70000 396912 09-Aug-11 70000 254212, 254213 18-Nov-11
140000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/05110198 SHEKH ATAHAR AHMAD SHEKH ABDUL RASHID 59000 411671 27-Jul-11 59000 888556 25-Jul-13 59000177000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/08090020 Firdous Yasmeen Shaikh Yunus 100000 126179 08-Jan-10 100000 406618 24-Nov-10 100000 254921 05-Jan-12

30000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
m/bul/e/02110150 shaikh sohil shaikh jameel, Khamgaon, Buldana 70000 251363 16-Sep-11 70000 254210, 254211 18-Nov-11 70000 854911 16-Jan-13 70000 892504 20-Dec-13


280000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/04100094 Aafrin Bano Abdul Rafeeque 25000 297849 24-Mar-11 25000 254229, 254230 19-Nov-11
50000 mael आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/0001 Abuzaid Ahmad Mohd iqbal 60000 859551 16-Mar-1360000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/0004 Anis Shah Bismillah Shah 25000

25000


50000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/0009 Arshad Ahmad Khan Mushrif khan 55000 334402 06-Feb-12 55000

55000

55000
220000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/06110208 ARSHAD AHMED KHAN KHAIRULLAH KHAN 100000 254279 21-Nov-11 100000 888505 17-Jul-13
200000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/EL/0002 Asif Khan Anis Khan 25000 888971 24-Sep-1325000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/07110210 Deshmukh Ramijraj Sadik 80000

80000

80000240000 MAEL
Buldhana
M/BUL/EL/0007 Faruque Shah Mehtab Shah 25000

25000


50000 MAEL
Buldhana
M/SOL/E/0810099 HAKEEM SHAMIM SAYYED 34000 311611 20-Jan-11 34000


68000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/09110221 Heena Tabassum Sk. Habib 25000 334079 30-Jan-12 25000 853810 31-Dec-12
50000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/08100115 IRFAN KHAN AHMAD KHAN 70000 254204, 254205 18-Nov-11 70000

70000

40000
250000 MAEL
Buldhana
M/BUL/EL/0003 Junaid Khan Ahmad Khan 25000 130337 06-Sep-12 25000


50000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/10110242 Junaid Khan Jabbar Khan 45000 130729 13-Jul-12 45000

45000

45000
180000 MAEL
Buldhana
M/BUl/E/10110231 Khan Aamir Afzal 57000 334119 01-Feb-12 57000 130840 11-Oct-12 57000 892070 26-Sep-13

171000 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Buldhana
M/BUl/E/10110233 Khan Ansar Khairullah, Motala, Buldhana 34000 892506
47000


81000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/10110237 Khan Shoeb Amanulla 100000 334401 06-Feb-12 100000 130830 11-Oct-12
200000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/EL/0014 Khan Dilshad Lateef 40000 130290 23-Aug-12 40000 852944 13-Dec-12 40000 892069 26-Sep-13

120000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/09110218 Khan Touseef Yusuf 45000 334087,334086 31-Jan-1245000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/06110205 Khurshid Ahamad Rasheed Ahamad 77000

77000

77000231000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/0013 M.Mateen M. Mubben 55000 130861 19-Oct-1255000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/09110225 Mahevash Naaz Iqbal Ahmad 35000 130858, 130856 12-Oct-12 35000


70000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/08110215 MD.Azhar Shaikh Abdullah


100000

50000

50000

50000

250000 MAEL
Buldhana
M/BUl/E/10110232 Mohammad Aslam Abdul Naseer 35000

35000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/06110207 MOHAMMAD KASSHIF SK LATEEF 50000 254228 19-Nov-11 50000 892505 20-Dec-13 50000 009253 10-Jun-14

150000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
m/bul/e/06110206 mohammad rehan .mohd usman 30000 254281 21-Nov-1130000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. buldhana
M/BUL/E/10110243 Mohd Rafeeque Mohd Idrees 40000 130367 11-Sep-1240000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/08100120 Mohd. Mohsin Abdul Samad 37000 254237 21-Nov-11 37000 009194 04-Apr-14
74000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/09110224 Mohd.Rehan Mohd Younus 40000 130683, 130684 30-Jun-1240000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/07110211 Mujahid Ahmed Khairul-Haq 28000 853322 18-Dec-12 28000 888487 16-Jul-13 2800084000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/10110236 Nasir Khan Nazir Khan 40000 130339 06-Sep-1240000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/08110178 NASREEN BANO AVES SHAH


30000


30000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/11110245 Noor mohamad Abdul Majeed 55000 130437 19-Oct-12 55000


110000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/11110247 Parvez Khan jalil Khan 77000

77000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/10110230 Pathan Rahimkhan Usmankhan 65000

65000

65000195000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/08110217 Pathan Anjar Galib Khan

76000

76000
152000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/09110219 Quazi Sohail Parvez Quazi Anisuddin


50000

50000

50000
150000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/08110212 QUAZI ZEESHAN QUAZI WAHIDUDDIN


50000

50000

50000
150000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/06110204 RAZA AHMED KHAN ISHTIYAQ KHAN 50000 254247 21-Nov-1150000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/10110240 Saiyyed Ziyaul Haque Saiyyed Asgar, Malkapur, Buldhana 60000 858571 15-Mar-13 60000 888480 16-Jul-13 60000 892771 22-Jan-14 60000 AXTB152314902825 19-Aug-15


240000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/10110234 Saudagar Faizan Ahmad Abdul Majeed 50000

50000

50000

50000
200000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/06110202 Savankar Tushar Dagdu 30000

30000

30000

30000
120000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/06110203 Sayyad Asif Sayyad lal 55000 130766 05-Oct-12 55000 852946 13-Dec-12 55000 859566 16-Mar-13

165000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/0011 Shaikh Arshad Shaikh Ayub, Mehkar, Buldhana 60000 334400 06-Feb-12 60000 856818 07-Feb-13 60000

60000 AXTB151067988170 16-Apr-15


240000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/08110214 Shaikh Mohammad Abdul Baki 45000 334404 06-Feb-12 45000


90000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/10110241 Shaikh Mohd.Irshad Mohd Sharif 50000

50000

50000

50000
200000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/10110235 Shaikh Mudassir Shaikh Mohibulhaque 37000 859557, 859558 16-Mar-1337000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/08110216 Shaikh Naved Shaikh Salim 47000 334417 07-Feb-12 47000 130883 22-Oct-12 47000 892011 26-Sep-13

141000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/EL/0016 Shaikh Rizwan Shaikh Shakil 45500 863340 04-Apr-13 45500 892008 26-Sep-13
91000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/09110228 Shaikh Sadique Shaikh Shakoor 55000 334080 30-Jan-1255000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/EL/0005 Shaikh Saif Shaikh Akram 25000

25000


50000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/10110238 Shaikh Shazife Sohel Naimuddin, Buldhana 55000 130888 22-Oct-12 55000 009050 04-Mar-14 55000165000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/09110229 Shaikh Shoaibur Rehman Ataur Rehman 70000 334085 31-Jan-12 60000 130299 29-Aug-12 60000 892052 26-Sep-13 60000 AXTB150135972817 12-Jan-15


250000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/0008 Shaikh Sohail Shaikh Yunus 100000

100000

100000

100000

100000

500000 RGEL
Buldhana
M/BUL/E/10110239 Shaikh Waseem Shaikh Naseem 40000

40000

40000120000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/09110222 Shaikh Zubair Shaikh Sadique Qureshi 55000 334078 30-Jan-12 55000 130994 21-Nov-12 55000 892053 26-Sep-13 55000 AXISP14330040267 26-Nov-14


220000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/0010 Sheikh Imran Innus 25000

25000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/0012 SK. Afsar Sk. Kareem 55000 130529 16-May-12 55000 340030 29-Nov-12
110000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/08110213 SK. Mazhar Sk. Munaf


35000


35000 MAEL
Buldhana
M/BUL/EL/0006 Sumaiyya Parvin Sk. Naazim 20000

20000


40000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/09110223 Tauseefullah Khan Bismillah Khan 54000 888831 05-Sep-13 54000 AXTB150135972665 12-Jan-15 54000 AXTB160536883916 23-Feb-16

162000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/11110244 Waseem Khan Saleem Khan 35000 334809, 334810 15-Feb-12 35000


70000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/11110246 Zia-Ur-Rahman Mohammed Wazeer 80000 130770 05-Oct-12 80000 852945 13-Dec-12 80000240000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/09110227 Zubair Ahmad Shaikh Jabbar


25000


25000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/031203 Khan Aafrin Anjum Qayyum Khan 77000 853359, 853360 21-Dec-12 77000 009101 04-Apr-14
154000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/031220 Sajid Ahmad Mushtaque Ahmad 50000 857534 15-Feb-13 50000

50000150000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/031222 Ansari Junaid Khan Hameed Khan 42000 856869 15-Feb-1342000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/031218 Mohammad Laeeque Sk. Kalim 47500 855458 06-Feb-13 0

0

0
47500 MAEL Final Installment Paid, Recovery process will be start. Buldhana
M/BUL/E/101205 Rehan Ahmad Ab. Wahab 58300 857538 15-Feb-13 58300 892021 26-Sep-13 58300 AXTB150135972694 12-Jan-15 58300 AXTB153422962075 08-Dec-15


233200 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/031208 Sajid Ulla Khan Samiulla Khan 48500 856815 07-Feb-1348500 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/03001 Shaikh Shafaat Shaikh Hamza 82000 856267 07-Feb-13 82000 AXTB150135972684 12-Jan-15 82000 AXTB152894684338 16-Oct-15 0
246000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/03213 Syed Tarannum bi Syed Shawkat 100000 856269 07-Feb-13 100000 AXTB150135972826 12-Jan-15 100000 AXTB163558627033 20-Dec-16 0
300000 RGEL
Buldhana
M/BUL/E/355 Ansari Mohd Wasim M.Yousuf 55000 888032 02-Jul-13 60000 AXTB150135972781 12-Jan-15 0

0

0

115000 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Buldhana
M/BUL/E/031225 Bismilla Khan Karamat Khan 49000 888214 03-Jul-13 49000 AXTB162514305337 07-Sep-16 0

0

0

98000 MAEL Two Years GAP 2013-14, 2014-15. Buldhana
M/BUL/E/1212046 Mahavir Bhagwan Mirkute, Bulshana 96000 870892, 870893 27-May-13 96000 892942 01-Mar-14 96000 AXTB150135972824 12-Jan-15 0

0

288000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/1212040 Mohammed Asad Rahamtulla Khan, Buldana 100000 863332 04-Apr-13 100000 892510 20-Dec-13 0

0

0

200000 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Buldhana
M/BUL/E/352A Mohd Danish Mohd Raffeeque 75600 875830 24-May-13 75600 892045 26-Sep-13 75600 AXTB150713205515 18-Mar-15 75600 AXTB152894678890 16-Oct-15 0

302400 RGEL
Buldhana
M/BUL/E/201212357 Mohd Zaki Shaikh Ibrahim, Malkapur 75800 888033 02-Jul-13 57600 892806 28-Jan-14 57600 AXTB153250327333 21-Nov-15 57600 AXTB163127731300 07-Nov-16 0

248600 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/1212043 Quazi Aheteshamoddin Quazi Qutubuddin 55000 859546 08-Apr-13 60000 AXTB151827423409 01-Jul-15 0

0

0

115000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/353 Shaikh Aasim Shaikh Quasam 55000 875825 24-May-13 60000 AXTB151827423596 01-Jul-15
115000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/371 Shaikh Akram Shaikh Nasir 39580 888031 02-Jul-13 39580


79160 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/2012361 Shaikh Aleem Shaikh Kaleem 66000 888973 24-Sep-13 66000 AXTB150135972691 12-Jan-15
132000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BU/E/2012361 Shaikh Aleem Shaikh Kaleem 66000 888030 02-Jul-13 66000


132000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/031228A Shaikh Shoeb Ahmed Bashir 58000 870894 27-May-13 58000 888867 16-Sep-13
116000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/1212039 Sheikh Wasim Akram Rasul 31890 875843 09-May-13 0

0

0

0

31890 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Buldhana
M/BUL/E/1212045 Vinay Rajendra Khakke, Buldana 96000 873603, 873604 22-Apr-13 96000 892282 05-Dec-13 58000 AXISP14340024393 06-Dec-14 0

0

250000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/20130110 ABDUL QADEER ABDUL LATEEF 100000 888212 03-Jul-13 100000 892009 26-Sep-13
200000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/0058 ATKAR DIPAK JANRAO 39750 888208 03-Jul-1339750 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/1212042 IFTEKHAR AHMAD SHAIKH MUKHTAR 58200

58200


116400 MAEL
Buldhana
M/AMR/E/368 Khan Bilal Amanullah 100000

100000


200000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/101201 KHAN NAIEEM KALE 99520

99520 RGEL
Buldhana
M/BUL/E/00365 MIRZA JUNED BAIG MIRZA MAJEED BAIG, PUNE 100000 888209 03-Jul-13 100000 892803 28-Jan-14 100000 AXTB150135972682 12-Jan-15

300000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/20130201 MOHAMMAD SALIK MOHAMMAD ARIF, BULDHANA 61530 888215 03-Jul-13 61530 892905 14-Feb-14 61530 AXTB150135972818 12-Jan-15 61530 AXTB161179112422 25-Apr-16


246120 RGEL
Buldhana
M/BUL/E/20130202 MOHD. MOHSIN ABDUL RASHEED 100000 888199 03-Jul-13 100000


200000 RGEL
Buldhana
M/BUL/E/00373 MOHOMMED SAEED MOHOMMED IDREES 55000 888196 03-Jul-13 60000


115000 RGEL
Buldhana
M/BUL/E/00374 MOHSIN KHAN MANZOOR KHAN, CHIKHLI, BULDHANA 90000 888207 03-Jul-13 90000 892964 01-Mar-14
180000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/20130203 NAFEES AHEMAD ABDUL WAHAB, DHALSAONGI, BULDANA 70780 892944 01-Mar-14 70780

70780

70780
283120 RGEL
Buldhana
M/BUL/E/00369 SHAFIQUE AHMAD MOHD. SHABBIR 56000 888201 03-Jul-1356000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/00367 SHAIKH PARUEZ SHAIKH RAHEMAN 100000 888547 27-Jul-13 100000 892010 26-Sep-13
200000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/352 SHAIKH SAMEER ABDUL KABIR, BULDHANA 36000 888548 24-Jul-13 38500 892502 20-Dec-13
74500 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/0912344 SHEKH AKIL SHEKH JILANI, CHIKHLI, BULDHANA 33000 888211 03-Jul-13 33000 AXTB150135972710 12-Jan-15
66000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/00372 WASIMAKRAM HAFIJ KHAN 18400 888198 03-Jul-13 18400


36800 RGEL
Buldhana
M/BUL/E/1212044 ZUBAIRULLAH KHAN AYAZULLAH KHAN 52600 888197 03-Jul-13 52600

52600

52600
210400 RGEL
Buldhana
M/BUL/E/356 PRASHANT DILIP HIWRALE, BULDHANA 18000 888853 16-Sep-13 18000 892945 01-Mar-14 18000 AXTB150135972685 12-Jan-15

54000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/101202 SHAIKH IRSHAD SHAIKH SIRAJ, CHIKHLI, BULDHANA 71500 888557 25-Jul-13 71500 892948 01-Mar-14
143000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/0912258 SHAIKH SHOAB SHAIKH MASJID 36000 892022 26-Sep-13 34348 AXISP14349043339 15-Dec-14
70348 RGEL FINAL INSTALMENT PAID Buldhana
M/BUL/E/20130109 TABASSUM PARVEEN ABDUL SHAFIQUE 77250 888553, 888554 27-Aug-13 75750 AXTB150135972690 12-Jan-15 75750 AXTB162514305373 07-Sep-16

228750 RGEL
Buldhana
M/BUL/E/2013124 Juned Khan Liakhat Khan, Malkapur, Buldhana 70800 892904
70800 AXTB150713205572 18-Mar-15 70800 AXTB170309864106 30-Jan-17

212400 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/2013126 MOHAMMAD TAUSIF SHEIKH HUSAIN, KHAMGAON, BULDANA 80000 892796 23-Jan-1480000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/2013006 SHAIKH RAIS SHEKH SIRAJ, SINDHKHEDRAJA, BULDANA 43000 892795 23-Jan-14 43000 AXTB150135972816 12-Jan-15 43000 AXTB153179408744 13-Nov-15

129000 RGEL
Buldhana
M/BUL/E/20130060 Shehbaz Khan Afsar Khan, Shegaon 96000 892778 23-Jan-1496000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/031230 SYED RAASHID SYED ZAKIR, BULDANA 60000 892818 28-Jan-14 60000 AXTB150135972775 12-Jan-15
120000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/2013330 HAZIQUE HUSAIN IFTEKHAR HUSAIN 83000 0221062341400030 22-Apr-14 83000 AXTB152802849282 07-Oct-15 83000
09-Mar-17

249000 RGEL
Buldhana
M/BUL/E/2013328 MIRZA ASLAM BAIG MIRZA YOUNUS BAIG 25000 0221062341400047 22-Apr-1425000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/2013331 MOHAMMAD ATEEQUE MOHAMMAD AQUEEL 72000 0221062341400048 22-Apr-14 75700 AXISP14340024392 06-Dec-14 82925
09-Mar-17 82925
313550 RGEL
Buldhana
M/BUL/E/2013262 MOHAMMAD JAVED SHAIKH ABDULLAH 72820 0221062151400067 19-May-14 77020 AXTB150723372073 18-Mar-15
149840 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/2013258 MOHD NADEEM ABDUL QADAR 63939 0221062341400034 22-Apr-14 68765 AXISP14340024389 06-Dec-14 68765201469 RGEL
Buldhana
M/BUL/E/2013392 MOHD. SABIR MOHD. KHURSHID 100000 0221062341400033 22-Apr-14 100000 AXISP14340024388 06-Dec-14
200000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/2013387 MOHSIN KHAN SALIM KHAN 100000 0221061871400135 17-Jul-14 100000 AXTB150135972678 12-Jan-15
200000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/2013329 PATHAN SHAMSHERKHAN SIKANDARKHAN 100000 0221062341400043 22-Apr-14 100000 AXISP14340024394 06-Dec-14
200000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/2013259 SHAIKH ALEEM SHAIKH SALEEM QURESHI 53780 0221062241400103 22-Apr-1453780 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/12117001 SHAIKH SAJID SHAIKH MAJEED 96000 AXTB152193126341 07-Aug-15 96000

100000292000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/2013397 SHAIKH SHAKIL SHAIKH RAJJAK 91100 0221062341400045 22-Apr-14 91100 AXISP14340024395 06-Dec-14
182200 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/031211 SHAIKH YAHYA SHAIKH MUSA 42500

42500


85000 RGEL
Buldhana
M/BUL/E/2013390 SK. KHALID SK. GANI 57800 0221062051400183 08-May-14 57800 AXTB152965651523 23-Oct-15 57800 AXTB170309863149 30-Jan-17

173400 RGEL
Buldhana
M/BUL/E/2013264 SYED UBAID SYED RAFEEQUE 81900 0221062341400031 22-Apr-14 81900

81900

81900
327600 RGEL
Buldhana
M/BUL/E/1220130567 ABDULLAH KHAN KAUSAR KHAN 46640 0221062341400040 22-Apr-14 46640 AXTB153250327328 21-Nov-15 46640

46640
186560 RGEL
BULDHANA
M/BUL/E/1220130556 MOHD. AHEFAZUR RAHMAN RIYAZUR RAHMAN 77000 0221062051400180 08-May-14 80000 AXTB152894678718 16-Oct-15
157000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. BULDHANA
M/BUL/E/122013547 MOHD. SHAKIB MOHD. MUJEEB 70000 0221062341400044 22-Apr-14 70000 AXTB150135972711 12-Jan-15 70000 AXTB152945477889 21-Oct-15

210000 RGEL
BULDHANA
M/BUL/E/1220130565 MUDABBIRULLAH KHAN ZIYULLAH KHAN 70280 0221062341400031 22-Apr-14 70280


140560 RGEL
BULDHANA
M/BUL/E/122013549 RAHEEMODDIN QUADIRODDIN 50000 AXTB151523611190 01-Jun-15 54000

54000158000 MAEL
BULDHANA
M/BUL/E/122013548 SAYYED AFROZ SAYYED KASAM 75000 0221062051400181 08-May-14 65000 AXISP14340024387 06-Dec-14
140000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. BULDHANA
M/BUL/E/2013395 SHAIKH MAHEBOOB SHAIKH HAFIZ 100000 0221062341400041 22-Apr-14100000 RGEL FINAL INSTALMENT PAID Buldhana
M/BUL/E/122013565 SHOAIBKHAN AYYUBKHAN 61000 0221062341400049 22-Apr-14 61000 AXTB153422962061 08-Dec-15
122000 MAEL
BULDHANA
M/BUL/E/122013550 SK. SARFRAZ MOHD IQBAL 72000 0221061871400143 17-Jul-14 74000 AXTB170166826443 01-Feb-17
146000 RGEL
BULDHANA
M/BUL/E/031200011 Aasif Faraz khan khalid ullah khan 71300

71300

71300

69700

69700

353300 RGEL
Buldhana
M/BUL/E/2013261 JESSICA SUSHEEL MEHENDRE 100000 AXISP14309022608 05-Nov-14 100000 AXTB151108399513 20-Apr-15 100000

100000
400000 RGEL
Buldhana
M/BUL/E/2013259A SAYYAD ARSHAD SAYYD ISMAIL 100000 0221061871400125 17-Jul-14 100000 AXTB151108399444 20-Apr-15
200000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/0320141329 ALIYA TANZEELA SYED RIYAZUDDIN 56900 0221061681400062 16-Aug-14 36700 AXTB160842274891 24-Mar-16 38700 AXTB170824784464 23-Mar-17 38700
171000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/0120140979 JAIN TUSHAR NAVALCHAND 49800 0221061681400039 16-Aug-14 49800

49800149400 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/2013262A KAZI AZHARODDIN KAZI MOBINODDIN 47000 0221062271400186 24-Jul-1447000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/0320141262 KHAN SHAEED RAHIM 74400 0221061681400057 16-Aug-14 74400 AXTB150723372089 18-Mar-15 74400 AXTB153179408774 13-Nov-15

223200 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/0120140787 KOCHETA NITIN SUGANCHAND 96300 0221061681400051 16-Aug-14 97200 AXTB150723372077 18-Mar-15 98200 AXTB160842274948 24-Mar-16

291700 RGEL
Buldhana
M/BUL/E/04141336 MAJID KHAN QAYYUM KHAN 77000 AXISP14309022615 05-Nov-14 80000 AXTB152436504964 31-Aug-15
157000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Buldhana
M/BUL/E/0120140974 MOHAMMAD JAVED MOHAMMAD SADIQUE 73800 0221061681400036 16-Aug-1473800 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Buldhana
M/BUL/E/0120140981 MOHD SADIQUE AMIN SHAIK NAZIR 34200 0221061681400040 16-Aug-14 36700

36700107600 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/0120140975 MOSEEN KHAN SHAMSHER KHAN 27200 0221061681400022 16-Aug-14 27200

27200

27200
108800 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/0120140977 MUHAMMAD SARFRAZ ABDUL KALIM 62200 0221061681400033 16-Aug-14 62200


124400 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/0120140878 PARVEZ AHMED MANZOOR AHMED 53900 0221061681400054 16-Aug-14 36600 AXTB151108399443 20-Apr-15 36600 AXTB161760385293 24-Jun-16 39700
03-Apr-17


166800 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/0120140873 PATHAN EJAJ KHAN BHIKAN KHAN 100000 0221061871400123 17-Jul-14 100000 AXTB150540685841 21-Feb-15 100000 AXTB160475983117 23-Feb-16 100000 AXTB163127731328 07-Nov-16


400000 RGEL
Buldhana
M/BUL/E/0120140976 PRACHI BABURAO SONONE 40500 0221061681400053 16-Aug-14 40500


81000 MAEL
Buldhana
M/BUL/E/0120140982 RAZIQUA PRAVEEN MOHAMMAD SADIQUE 90600 0221061681400028 16-Aug-1490600 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Buldhana
M/BUL/E/0320141256 SADDAM YUSUF SAIYYAD 100000 0221061681400021 16-Aug-14 100000 AXTB152314903703 19-Aug-15 100000 AXTB163558627021 20-Dec-16